วิสัยทัศน์ - พันธกิจ   วิสัยทัศน์ (vision):

       เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำในจังหวัดกำแพงเพชร


   พันธกิจ (mission):

       1.พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน

       2.พัฒนาการบริการจัดการภายในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ

       3.ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของชุมชน และภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็ง

       4.พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ


   อัตลักษณ์ : มีวินัย เมตตา เสียสละ


   ค่านิยม (values): PANG

       P : Patient focus (ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง)

       A : Achievement Motivation-ACH (การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน)

       N : Network Team (การทำงานเป็นทีมของเจ้าหน้าที่)

       G : Goalpublic health (ประชาชนมีสุขภาพดี)