1. ผ่านการธำรงรับรองบันไดขั้นที่ 2(HA) 12 กันยายน 2558 -12กันยายน 2559

2. ผ่านการรับรองการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์
         การแพทย์

3. ผ่านการประเมินเป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง ปี 2558

4. ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข
         เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ครบกำหนด 22 มิถุนายน 2561

5. ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 (LA)
         เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ครบกำหนด 14 ตุลาคม 2561

6. ผ่านการประเมินคลินิกNCD คุณภาพระดับดีมาก

7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “Best Mental Health Poster” 2016 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
         แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน

8. การบูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชภายใต้ระบบสุขภาพระดับอำเภอยอดเยี่ยม ปี 2559

9. โล่ประกาศเกียรติคุณ การนำเสนอนวัตกรรม/ผลการปฏิบัติงานดีเด่น(Best Practice)
         ตามโครงการประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการเครือข่ายสุขภาพที่ 3 ปี 2559

10. ผ่านการรับรองคลินิกทันตกรรมคุณภาพ ประจำปี 2559

11. ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานHAจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล24ม.ค60-23ม.ค62

12. ประกาศนียบัตร กรมอนามัย ได้ปฎิบัติตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับพื้นฐาน
           ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม