หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายในโรงพยาบาลปางศิลาทอง ซึ่งแบ่งตามโครงสร้างมีทั้งหมด 12 กลุ่มงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มงานการแพทย์

กลุ่มงานโภชนาศาสตร์

กลุ่มงานรังสีวิทยา

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์

กลุ่มงานบริการด้านปฐมและองค์รวม

กลุ่มงานการพยาบาล

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก