ประวัติโรงพยาบาล

   โรงพยาบาลปางศิลาทอง Pangsilatonghospital


    ตั้งอยู่ที่ 250 ม.4 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
  เป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับทุติยภูมิ (F2) เจ้าของ/ต้นสังกัด
  สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด   กำแพงเพชร จำนวนเตียงขออนุญาต 30 เตียง ให้บริการจริง 34 เตียง
  อัตราครองเตียง 48.96%

ปี 2540 เปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงในปี 2547 และสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ เปิดให้บริการ ปี 2557

อาคารสถานที่ที่สำคัญ โรงพยาบาลปางศิลาทอง มีตึกให้บริการ 4 ตึก ได้แก่

1. ตึกอาคาร 10 เตียง เปิดบริการตั้งแต่ ปี 2540 ประกอบด้วย การให้บริการงานผู้ป่วยนอก งานห้องฉุกเฉิน
    งานห้องคลอด งานชันสูตร งานรังสี งานเภสัชกรรม งานประกันสุขภาพ งานสุขภาพจิต ยาเสพติด เอดส์ วัณโรค
    และงานบริหาร

2. ตึกผู้ป่วยใน 30 เตียง เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2547 ให้บริการแยกผู้ป่วยชาย และหญิง คนละห้องกัน มีห้องแยกโรค
    1 ห้อง ห้องพิเศษ 4 ห้อง และห้องสำหรับพระสงฆ์อาภาษ 1 ห้อง

3. ตึกจ่ายกลาง ประกอบด้วย งานซักฟอก จ่ายกลาง

4. ตึกส่งเสริมสุขภาพ ให้บริการ ปี 2557 ประกอบด้วยงานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมโรค งานฝากครรภ์ งานทันตกรรม     งานกายภาพบำบัด และงานแพทย์แผนไทย