ดาวน์โหลด

3| | |แบบฟอร์มในโรงพยาบาล| | |4


แบบคำร้องขอดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
หนังสือขออนุญาตไปราชการ
ใบขออนุญาตลา
ใบขออนุญาตลาพักผ่อน
ใบขอยกเลิกวันลา
ใบขออนุญาตใช้ห้องประชุม
แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
ใบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์
แบบฟอร์มการขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพัก
หนังสือขออนุมัติเข้าอบรม ประชุม
แบบขออนุญาตเดินทางไปราชการ (Refer) ปรับปรุง 06/12/66


3| | |แบบฟอร์มการเงิน| | |4


ขออนุมัติยืมเงินบำรุงไปราชการ
ขออนุมัติยืมเงินบำรุงเพื่อใช้ตามโครงการ
ค่ารักษาฯ แบบ 7131
ค่าเล่าเรียนบุตร 7223
ตัวอย่าง ขอเชิญบุคลากรของท่านเป็นวิทยากร
ตัวอย่าง บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดอบรม
บันทึกขอหนังสือรับรองเงินเดือน
ใบขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบตอบรับเป็นวิทยากร
ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร
ประกอบใบเบิก คชจ.ไปราชการตั้งแต่2คนขึ้นไป
ส่งหลักฐานเพื่อเบิก - จ่าย คชจ.โครงการ


3| | |แบบฟอร์มงานพัสดุ| | |4


ใบแจ้งซ่อม
แบบรายงานความต้องการใช้พัสดุ
ใบเบิก (คลัง)
แบบฟอร์มส่งคืนครุภัณฑ์


3| | |เอกสารประกอบการประชุม| | |4




3| | |เอกสารประกอบการบรรยาย| | |4


HA (แผนรับอุบัติเหตุหมู่)



3| | |คู่มือการใช้งาน /แก้ปัญหา HOSXP_PCU| | |4


คู่มือรวม hosxp_pcu
คู่มือการใช้งาน One Stop Service บันทึกข้อมูล
คู่มือการใช้งาน ตรวจสอบพื้นที่ Server Hosxp_pcu



3| | |โปรแกรมใช้งาน| | |4


โปรแกรมส่งออก 43 แฟ้ม(53)โดยเฉพาะ แยกออกจาก โปรแกรม hosxp หรือ hosxp pcu โดยเชื่อมต่อ Cloud ของBMS
โปรแกรมส่งออก 43 แฟ้ม(53)โดยเฉพาะ แยกออกจาก โปรแกรม hosxp หรือ hosxp pcu รุ่น4.61.3.21
โปรแกรมเชื่อมต่อ hosxp หรือ hosxp pcu (Putty)



3| | |Mobile App| | |4


เป็น Application สำหรับมือถือระบบ Android เผื่อใช้ในการทำบัตรใหม่และจองคิวออนไลน์