รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง
       1. นพ.โอภาส ไชยมหาพฦกษ์                                   13 ม.ค. - 29 พ.ค 40

       2. นพ.ชูรัตน์ คูสกุลรัตน์                                          29 พ.ค. - 23 ธ.ค 40

       3. พญ.รัชฏาพร ทรงศิลป์                                     23 ธ.ค 40 - 1 พ.ค. 41

       4. นพ.ไพทูรย์ อ่อนเกตุ                                        1 พ.ค. 41 - 1 พ.ค. 42

       5. นพ.พงศธร ปฏิเวธวิทูร                                      1 พ.ค. 42 - 1 พ.ค. 44

       6. นพ.วิรัตน์ พุทธิเมธี                                          1 พ.ค. 44 - 1 ต.ค. 44

       7. นพ.อภิชาญ ชำนาญเวช                                     1 ต.ค. 44 - 1 พ.ค. 46

       8. นพ.ณัฐวิทย์ หาญธัญพงส์                                   1 พ.ค. 46 - 1 พ.ค. 47

       9. นพ.ธรรมวัฒน์ ปรคนธรรพ์                                   1 พ.ค. 47 - 1 พ.ค. 49

       10. พญ.วรรัตน์ จองไพจิตรสกุล                                1 พ.ค. 49 - 1 พ.ค. 50

       11. นพ.สิทธิ์ ภคไพบูลย์                                      1 พ.ค. 50 - ปัจจุบัน