ติดต่อเรา


โรงพยาบาลปางศิลาทอง   
  250 หมู่4 ตำบลหินดาต  อำเภอปางศิลาทอง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120   

E-mail: pangsilathong2540@gmail.com


เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรติดต่อ ในเวลาราชการ : (055) 741950-1 

เบอร์โทรติดต่อห้องบัตร และต้องการเลื่อนนัด : 082-771-0912

เบอร์โทรติดต่อ ห้องยา : 061-794-3300

เบอร์โทรติดต่อ นอกเวลาราชการ และวันหยุด : 081-596-9633

กรณี เจ็บป่วย ฉุกเฉิน โทรสายด่วน : 1669 บริการโทรฟรี 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ บริการปฐมภูมิและองค์รวม : 094-617-5577 (สอบถามเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19)


โรงพยาบาลปางศิลาทอง , Digital Estate in PangSilaThong.