วิสัยทัศน์ - พันธกิจ   วิสัยทัศน์ (vision):เป็นโรงพยาบาลบริการได้มาตรฐานผสานภาคีร่วมใจ ก้าวไกลสู่คุณภาพ


   พันธกิจ (mission):

       1.พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพได้มาตรฐานแบบองค์รวม

       2.พัฒนาการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม

       3.ส่งเสริมให้คนในชุมชนดูแลสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพดี


   อัตลักษณ์ : มีวินัย เมตตา เสียสละ


   ค่านิยม (values): PANG

       P : Patient focus (ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง)

       A : Achievement Motivation-ACH (การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน)

       N : Network Team (การทำงานเป็นทีมของเจ้าหน้าที่)

       G : Goalpublic health (ประชาชนมีสุขภาพดี)