ศูนย์คุณภาพหน่วยงานภายใน

ระบบการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสู่การปรับระบบบริการ
3| | |สรุปผลการความพึงพอใจและความผูกพัน| | |4


สรุปผลการความพึงพอใจและความผูกพัน


3| | |HospProfile| | |4


HospProfile
3| | |SAR 2018| | |4


3.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2018) รพ.ปางศิลาทอง
ตอนที่IV
I-1 การนำ
I-2 กลยุทธ์
I-3 ผู้ป่วยผู้รับผลงาน
I-4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
I-5 กำลังคน
I-6 การปฏิบัติการ


3.2 รพ.ปางศิลาทอง
II-1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
II-2.1 การกำกับดูแลวิชาชีพด้านการพยาบาล
II-2.2 การกำกับดูแลวิชาชีพแพทย์
II-3 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย
II-4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
II-5 ระบบเวชระเบียน
II-6 ระบบการจัดการด้านยา
II-7.1 บริการรังสีวิทยาภาพการแพทย์
II-7.2 บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์พยาธิวิทยาคลินิก
II-8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
II-9 การทำงานกับชุมชน


3.3 รพ.ปางศิลาทอง
III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ
III-2 การประเมินผู้ป่วย
III-3 การวางแผน
III-4 การดูแลผู้ป่วย
III-4.3 ค. อาหารและโภชนบำบัด
III-4.3 ง. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายการจัดการ.pdf
III-4.3 ฉ. การฟื้นฟูสภาพ
III-4.3 ช. การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
III-5 การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วยครอบครัว
III-6 การดูแลต่อเนื่อง


3| | |CTL 2562| | |4


CTL MI
CTL Birth asphyxia
CTL CKD
CTL COPD
CTL DHF
CTL DM
CTL HI
CTL HT
CTL Pneumonia
CTL PPH
CTL SEPSIS
CTL stroke
CTL UGIH


3| | |2561| | |4


Teamwork ร่วมใจทำ Chart รวดเร็ว
CQI 2Re dentue
CQI ATB 61 ER
CQI BA 61
CQI fixing sign
CQI งานเทคนิคการแพทย์61 นวัตกรรม
CQI-งานกายภาพบำบัด-ไม้กดจุดลดปวด
one page ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ยาปฏิชีวนะ ปาง
PACS
กริ่งเรียกพยาบาล (Nursing Call Device)
การนวดฝ่าเท้าด้วยหินกรวด
การลดการใช้ยาABO
นวัตกรรมdelivery
ปักหมุดหยุดเชื้อดื้อยา
เรื่องเล่า รพ.สต.ท่าขึ้น
เสื้อถ่ายภาพรังสีสำหรับคุณหนู
อุปกรณ์ช่วยถ่ายภาพทางรังสีของกะโหลกศีรษ


3| | |2559| | |4


CQI Alc New 2559
CQI LR
CQI sealดีไม่มีผุ
CQI Stroke ER
CQI ค่าวิกฤต งานเทคนิคการแพทย์ 59.pdf
CQI งานกายภาพบำบัด รพ.ปางศิลาทอง ปี59
CQI เรื่อง การบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยนอก (3
ผลงานประกวดกระจกส่งใจ
ผลงานประกวดประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทโดยครอบครัว


3| | |2558| | |4


CQI Alc New
CQI ANC.pdf
CQI กระบวนการจัดยาก่อนจ่ายยา
CQI การบันทึกทางการพยาบาล ก.พ.2558
CQI การเฝ้าระวังขณะรอตรวจ
CQI การส่งตัวผู้ป่วย
CQI งานกายภาพบำบัด รพ.ปางศิลาทอง.pdf
CQI บทบาทของเภสัชกรในคลินิก Asthma
CQI หน่วยงานห้องคลอด 2558
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ CQI
ผลงานประกวดCQI
แพทย์แผนไทย